Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Regulamin

Regulamin zakupów na portalu PBRZ.pl

 

1.  Postanowienia ogólne

1.1. Portal internetowy www.pbrz.pl, zwany dalej Portalem, jest w całości własnością firmy Pracownia Badań Rynków Zagranicznych Janusz Brzozowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Villardczyków 1/19, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta m. st. Warszawy pod numerem: 518109, NIP: 524-167-94-73 (dalej zwaną PBRZ)

1.2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywanie przez Portal usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.

1.3. PBRZ prowadzi poprzez Portal sprzedaż wysyłkową raportów marketingowych i opracowań rynkowych i innych produktów.

1.4. Warunkiem skorzystania z internetowej sprzedaży za pośrednictwem Portalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, stanowiącego oświadczenie woli i tworzącego prawne zobowiązanie między osobą składającą zamówienie (dalej zwaną Nabywcą), a PBRZ. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu następuje każdorazowo przy składaniu zamówienia na Portalu.

1.5. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszego regulaminu przez Nabywcę, korzystanie przez nią z internetowego systemu sprzedaży na Portalu jest niemożliwe.

 

2. Składanie zamówień

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie konta użytkownika na Portalu i zalogowanie się do niego.

2.2. Konto użytkownika zapewnia Nabywcy dostęp do wszystkich wcześniej zakupionych przez niego raportów.

2.3 Dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia zamieszczonego na Portalu.

2.4. PBRZ zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w sposobie wypełnienia formularza, lub gdy nie wszystkie wymagane pola formularza zostaną wypełnione.

2.5. Płatność za oferowane na Portalu produkty można realizować jedynie za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Nabywcę i PBRZ obowiązują postanowienia regulaminu dokonywania wpłat w systemie Dotpay. Dokonanie zakupu na Portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu firmy Dotpay. Numer identyfikacyjny PBRZ w systemie Dotpay to 49252

2.6. Za bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przez system Dotpay odpowiedzialna jest firma Dotpay

2.7. Nikt z pracowników PBRZ obsługujących sprzedaż internetową nie ma wglądu do danych karty kredytowej Nabywcy.

2.8. Zamówienia na gotowe opracowania przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Portalu. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

2.9. Umowa sprzedaży między Nabywcą, a PBRZ zostaje zawarta w momencie złożenia przez Nabywcę zamówienia i uiszczenia należnej opłaty według cennika obowiązującego w momencie składania zamówienia. Za moment zapłaty uważa się wpływ należnej kwoty pieniężnej na odpowiednie konto systemu Dotpay.

2.10. Wszystkie ceny produktów dostępnych na Portalu są cenami ostatecznymi. Nie dolicza się do nich podatku VAT, ponieważ PBRZ nie jest płatnikiem podatku VAT.

2.11.Po złożeniu zamówienia, Nabywca otrzymuje od systemu Dotpay wiadomość e-mail na podany w formularzu adres o statusie transakcji. Po pozytywnym zweryfikowaniu płatności Nabywca otrzymuje na adres e-mail wiadomość PBRZ, zawierającą informacje pozwalające zrealizować zamówienie.

2.12. Realizacja zamówienia przez Portal rozpoczyna się z chwilą uzyskania potwierdzenia poprawnego przebiegu płatności w systemie Dotpay. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu płatności. W przypadku płatności kartą lub e-przelewem jest to zwykle kilka minut, w przypadku przekazów bankowych i przelewów tradycyjnych, kilka dni.

2.13. Rachunek za zakupiony raport marketingowy lub opracowanie wystawiany jest na życzenie Nabywcy wyrażone w formularzu zamówienia i przesyłane są pocztą tradycyjną pod wskazany w zamówieniu adres korespondencyjny. W przypadku potrzeby wysłania Rachunku na inny adres, należy go wpisać w polu Uwagi w formularzu zamówienia.

 

3. Reklamacje i rezygnacja z umowy

3.1. Ewentualne zwroty zakupionych towarów zamówionych w „formacie papierowym” są przyjmowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.). Nabywca może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wysłania przesyłki. Jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden inny sposób uszkodzony bądź zniszczony. Płyty CD-ROM i DVD-ROM muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym, zafoliowanym opakowaniu.

3.2. Prawo zwrotu zakupionych produktów w „formacie elektronicznym” nie przysługuje z uwagi na charakter świadczenia (podstawa prawna art. 10 ust 3 p 5 ustawy wymienionej w pkt3.1. niniejszego regulaminu).

3.3. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z winy nabywcy, tj. na przykład w sytuacji podania niepoprawnego adresu e-mail przy składaniu zamówienia, nabywca powinien skontaktować się z Portalem pod adresem biuro@pbrz.pl

            a) podać numer dokonanej płatności, nadany przez Dotpay,

            b) określić datę i sposób dokonania płatności (przelew, zapłata kartą, przekaz pocztowy,…)

 

4. Ochrona danych osobowych.

4.1 Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez PBRZ swoich danych osobowych, podanych przez siebie elektronicznie, w celu realizacji przez PBRZ transakcji.

4.2. Nabywca ma zapewnioną pełną ochronę wszystkich danych osobowych, pozyskanych w trakcie składania i realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – wraz z późniejszymi zmianami) Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim , a ich pozyskiwanie konieczne jest jedynie dla celów realizacji zamówienia.

4.3. PBRZ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z nabywcą po zrealizowaniu zamówienia poprzez podany w rejestracji adres e-mail, o ile nabywca wyrazi na takie działanie zgodę. Portal zobowiązuje się do niewysyłania na uzyskany od nabywcy adres e-mail treści bezprawnych lub szkodliwych. Nabywca może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na kontakt Portalu z Nabywcą.

4.4 Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności prowadzonej przez PBRZ dostępne są na stronie Portalu pod adresem www.pbrz.pl/polityka_prywatnosci/

 

5. Postanowienia końcowe.

5.1.PBRZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz do własnej interpretacji postanowień w nim zawartych.

5.2. Zawartość i struktura całego Portalu chroniona jest prawami autorskimi. Żadna z części Portalu nie może być publikowana, kopiowana, dystrybuowana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Portalu.

5.3. Wszystkie produkty oferowane na Portalu korzystają z ochrony praw autorskich.

5.4. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.

5.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.6. W razie sporów z Nabywcą, sądem właściwym dla ich rozpatrzenia jest sąd powszechny, zgodny z siedzibą PBRZ.

5.7. PBRZ oświadcza, że wszystkie materiały zamieszczone na Portalu zostały przygotowane z zachowaniem największej staranności.

5.8. PBRZ nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkowników Portalu na podstawie informacji w nim zawartych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość