Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

O nas

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci

  • z wszechstronnym przygotowaniem w dziedzinie handlu zagranicznego, marketingu międzynarodowego, zarządzania i finansów
  • mający doświadczenie w badaniu rynków zagranicznych, promocji międzynarodowej, publicystyki gospodarczej
  • od lat działający na rzecz promocji polskiej gospodarki za granicą

Janusz Kaczurba

Doktor nauk ekonomicznych - Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna
Handlowa).
Był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, wieloletnim wiceministrem
handlu zagranicznego oraz przedstawicielem Polski i ambasadorem w Światowej Organizacji Handlu.
Był jednym z negocjatorów akcesji Polski do Unii Europejskiej i członkiem Zespołu Doradców
Ekonomicznych Prezydenta RP.
Autor wielu publikacji nt. gospodarki światowej, handlu międzynarodowego oraz polskiego
 uczestnictwa w Unii Europejskiej i WTO.

Tadeusz T. Kaczmarek

Doktor nauk ekonomicznych. Był dyrektorem i prezesem kilku dużych firm handlowych w Polsce i w Niemczech, attaché handlowym przy Ambasadzie Polski w Berlinie. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów poświęconych gospodarce światowej i problematyce handlu zagranicznego. Obecnie prowadzi wykłady i seminaria magisterskie w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w SGH.

Bogdan Galewski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Był doradcą ds. promocji gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej i dyrektorem ds. promocji
gospodarczej w Biurze Expo KIG/PAIZ.
Współorganizator udziału Polski w Światowej Wystawie Expo 2005 w Aichi i Expo 2000 w Hanowerze
oraz organizator i realizator kompleksowych programów promocji Polski za granicą.
Dwukrotnie na placówkach handlowych za granicą (w Berlinie i Budapeszcie), gdzie zajmował się
promocją polskiej gospodarki, firm i produktów, doradztwem oraz obsługą informacyjną, a także
utrzymywaniem kontaktów z kierowniczymi kręgami administracji, zrzeszeniami gospodarczymi,
izbami przemysłowo-handlowymi.

Janusz Brzozowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziennikarz ekonomiczny i analityk rynków zagranicznych. Autor artykułów, opracowań i analiz dot.
gospodarki światowej oraz raportów marketingowych o rynkach zagranicznych.
Autor lub współautor książek popularyzujących Strategię Rozwoju Kraju, promujących polską
gospodarkę za granicą oraz poradnika nt. ryzyka handlowego w transakcjach eksportowych.
Był zastępcą redaktora naczelnego gazety Rynki Zagraniczne.

Piotr Brzozowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności rachunkowość i finanse, w tym część nauki na Univerzita Komenskeho v Bratislave na Słowacji.
Współpraca w przygotowywaniu opracowań i raportów na temat najważniejszych branż gospodarki polskiej i światowej i sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw. Współudział przy opracowywaniu Planów Rozwoju Eksportu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość